Umrechner

Bit (b):
Byte (B):
Kilobyte (kB):
Megabyte (MB):
Gigabyte (GB):
Terabyte (TB):


Bezeichnung Symbol  
Bit b 1 bit = 1 bit
Byte B 1 B = 8 bit
Kilobit kbit / kb 1 kBit = 1000 bit
Kibibit KiBit 1 KiBit = 1024 bit
Kilobyte kB 1 kB = 1000 Byte
Kibibyte KiB 1 KiB = 1024 Byte
Megabit MBit / Mb 1 MBit = 1000 kBit
Mebibit MiBit / Mib 1 Mib = 1024 KiBit
Megabyte MB 1 MB = 1000 kB
Mebibyte MiBit / MiB 1 MiB = 1024 KiB
Gigabit GBit / Gb 1 GBit = 1000 MBit
Gibibit GiBit / Gib 1 Gib = 1024 MiBit
Gigabyte GB 1 GB = 1000 MB
Gibibyte GiB 1 GiB = 1024 MiB
Terabyte TB 1 TB = 1000 GB
Tebibyte TiB 1 TiB = 1024 GiB
Petabyte PB 1 PB = 1000 TB
Pebibyte PiB 1 PiB = 1024 TiB
Exabyte EB 1 EB = 1000 PB
Exbibyte EiB 1 EiB = 1024 PiB


Speicher-Kapazität von Bits und Bytes
bit byte Kilobyte Megabyte Gigabyte
bit 1 8 8 192 8 388 608 8 589 934 592
byte 8 1 1 024 1 048 576 1 073 741 824
Kilobyte 8 192 1 024 1 1 024 1 048 576
Megabyte 8 388 608 1 048 576 1 024 1 1 024
Gigabyte 8 589 934 592 1 073 741 824 1 048 576 1 024 1
Terabyte 8 796 093 022 208 1 099 511 627 776 1 073 741 824 1 048 576 1 024
Petabyte 9 007 199 254 740 990 1 125 899 906 842 620 1 099 511 627 776 1 073 741 824 1 048 576
Exabyte 9 223 372 036 854 780 000 1 152 921 504 606 850 000 1 125 899 906 842 620 1 099 511 627 776 1 073 741 824
Zettabyte 9 444 732 965 739 290 000 000 1 180 591 620 717 410 000 000 1 152 921 504 606 850 000 1 125 899 906 842 620 1 099 511 627 776